original wheels de specialist van brabant in originele velgen.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Original Wheels

Handelsnaam: Original Wheels B.V.

Eigenaar: F.H.M. Derks (Frank)

Vestigingsadres: Ericaweg 9, 5712GG Someren Heide
 

Bezoeken van onze firma is uitsluitend op afspraak mogelijk.

Bezoekadres:  Ericaweg 9, 5712GG Someren Heide
 

Telefoon: 0630987919

Mail: info@originalwheels.nl

Web: www.originalwheels.nl

IBAN: NL 12 INGB 0007 1589 86

KVK: 85930431

BTW-id:  NL863790951B01

1. Toepasselijkheid

1.1       Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van originalwheels.nl

1.2       Het accepteren van een aanbieding, plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3       Facturen voor de aankoop worden via e-mail naar het e-mailadres van de klant verzonden dat bij de geplaatste bestelling vermeld staat.
 

2. Overeenkomst

2.1       Een overeenkomst met de webwinkel originalwheels.nl is een overeenkomst op afstand. Deze overeenkomst wordt gesloten op het moment waarop de klant de bestelde goederen ontvangt.

2.2       Originalwheels.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Mocht originalwheels.nl uw bestelling niet accepteren, deelt originalwheels.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3.1    De consument heeft het recht om de overeenkomst met de verkoper zonder opgave van redenen te ontbinden door een schriftelijke verklaring middels het volgende formulier:

            formulier voor herroeping
 

2.3.2    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.3.3    De in lid 2.3.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

1.         Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

2.         Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

3.         Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

2.3.4       In geval van annulering van de aankoop, zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort worden.

2.3.5    De verkoper stemt ermee in om de goederen af te leveren die conform aan de bestelling zijn en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

2.3.6    Het retourrecht zoals beschreven geldt niet voor bedrijven.

 

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1       Alle prijzen zijn vermeld in euro's.
3.2       Alle aanbiedingen op originalwheels.nl zijn vrijblijvend. Original Wheels houdt het recht om de prijzen te wijzigen.

 

4. Garantie

Op gebruikte artikelen geeft originalwheels.nl geen garantie.

Op nieuwe artikelen verkocht door originalwheels.nl is een garantie van 3 maanden van toepassing.

Algemene garantievoorwaarden:

1.         Original Wheels verleent een garantie van 3 maanden na de datum van de verkoop van de nieuwe artikelen.

           2.         De garantie omvat aansprakelijkheid voor defecten van de waar.

3.         Goederen die door Original Wheels worden verkocht vallen onder de vrijwaring van Original Wheels of garantie van de producent.

4.         De garantie wordt verleend op het gebied van kwaliteit in overeenstemming met de eisen van de kwaliteitsnormen en eventuele verborgen defecten die het gevolg zijn van productiefouten waarvoor de producent van het materiaal aansprakelijk is.

5.         Beschadigingen die zijn ontstaan door externe oorzaken zoals mechanische beschadiging, weersomstandigheden, incorrecte montage, gebruik in strijd met het beoogde doel of invloed van andere afwijkende verschijnselen vallen niet onder de garantie.

6.         De klant is verplicht om de gereclameerde waar op een aparte plaats te bewaren in omstandigheden die niet leiden tot vernieling, vervorming of andere ongewenste gevolgen, vooral die de controle van de vorderingen van de koper door de verkoper onmogelijk maken.

Klachtenprocedure:

1.         Elke klacht over defecten van een product kan schriftelijk ingediend worden per e-mail, of via het volgende formulier: klachtenformulier

2.                     De melding van een klacht over de kwaliteit dient de volgende documenten te bevatten:

 • een klachtenformulier, volledig ingevuld, met een precieze beschrijving van de waar.
 • kopie van bewijs van aankoop.

3.                     In overeenstemming met het reglement vangt de verkoper de klachtenprocedure aan na ontvangst van een correct ingediend klachtenformulier. Het klachtenformulier dient naar het adres info@originalwheels.nl te worden gestuurd.

4.                     Na ontvangst van het formulier zorgt de koper ervoor dat de defecte waar geretourneerd wordt. De kosten hiervan zijn voor de koper.

5.         Wanneer de klacht positief wordt beoordeeld, retourneert Original Wheels de verkoper het aankoopbedrag. Indien de klacht alleen gedeeltelijk gegrond is, wordt dit deel van de aankoopprijs afgetrokken en teruggestort. Andere vorderingen van de koper die niet voortvloeien uit de klacht worden uitgesloten.

6.         Wanneer geen gezamenlijk standpunt overeen wordt gekomen, heeft elk van de partijen het recht om opdracht te geven tot expertise aan een onafhankelijke instantie betreffende de defecte waar.

7.         De klant wordt uiterlijk na 2 maanden via e-mail of per telefoon door de Klantenservice geïnformeerd over het resultaat van de klacht.

8.         Er mag geen schadevergoeding verwacht worden van Original Wheels bij eventuele vertragingen bij reparatie of ruilen.

9.         Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 

5. Betalingen

5.1       U kunt de betaling op de volgende manieren voldoen:
 

a. via IDEAL betalingssysteem

b. via bankoverschrijving

c. via Bank Contact

d. betalen bij afhalen

5.2       Als u kiest voor betaling per bankoverschrijving, zullen wij uw bestelling samenstellen en verzenden zodra wij uw betaling op de bankrekening van Original Wheels hebben ontvangen.
 

6. Levering

         6.1       De gemiddelde levertijd van producten is van 2 tot 5 werkdagen.

6.2       Original Wheels geeft levertijden aan die slechts indicatief zijn. Overschrijding van leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren.

6.3       De maximale levertijd waarbinnen het bedrijf de goederen zal hebben verzonden uiterlijk 30 dagen is.

6.4       Als de bestelling op originalwheels.nl wordt geplaatst, dan leveren wij standaard alleen af op het grondgebied van Nederland.

         6.5       Zendingen naar de Waddeneilanden, België en Duitsland zijn in overleg mogelijk.
 

7. Transportschade

7.1       Heeft u transportschade ontdekt, bent u verplicht dat aan Original Wheels direct door te geven, met vermelding van uw pakketnummer van het transportbedrijf.
 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1       De eigendom van geleverde producten gaat pas over als het verschuldigd bedrag is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 

9. Privacy

9.1       Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Vanaf juni 2012 zijn wij verplicht U als klant te informeren dat wij gebruik maken van cookies, dit zijn kleine bestanden die wij gebruiken om informatie verzamelen over het gebruik van onze website. Tevens zijn het bestanden die Uw browser automatisch opslaat op Uw computer. Dit vergemakkelijkt een volgend bezoek aan onze website cookies herkent alleen de computer en worden derhalve niet gebruikt om personen te herkennen.
Door het gebruik van cookies zijn wij in staat U nog beter van dienst te zijn en te anticiperen op de wensen van u als klant.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1     Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2     Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN